Contact

RWTH Aachen
Fachgruppe Mathematik
Lehrstuhl D für Mathematik

Pontdriesch 14/16
D-52062 Aachen
Germany

E-Mail: /j/u/e/r/g/e/n/./m/u/e/l/l/e/r/@/m/a/t/h/./r/w/t/h/-/a/a/c/h/e/n/./d/e/

And

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fachgruppe Mathematik und Informatik
Arbeitsgruppe Algebra und Zahlentheorie

Gauß-Straße 20
D-42119 Wuppertal
Germany

E-Mail: /j/u/e/r/g/e/n/./m/u/e/l/l/e/r/@/m/at/h/./u/n/i/-/w/u/p/p/e/r/t/a/l/./d/e/

Office: F.13.05
Phone: +49-202-439-2770
Secretary: +49-202-439-2663
Fax: +49-202-439-3094